Mikroprojekt

Mikroprojekt: Rozwój firm sektora okołoturystycznego regionu pogranicza polsko-ukraińskiego na bazie architektury obronnej z I wojny światowej

 

Partner Wiodący: Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu, ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl, Polska, Organizacja Non profit
Partner: Towarzystwo „Jurij Drohobycz” w Drohobyczu, ul. Boryslavska 80, Drohobycz, Ukraina, Organizacja Non profit

Cel główny: Celem ogólnym projektu jest rozwój gospodarczy i turystyczny obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego.

Cele szczegółowe: Cel ogólny projektu będzie realizowany poprzez cele bezpośrednie projektu tj. ułatwienie przepływu informacji na temat chronionych zabytków architektury obronnej i ofert turystycznych pogranicza, poprawę funkcjonowania firm sektora okołoturystycznego obszarów pogranicza dzięki zdobyciu niezbędnej wiedzy, stworzenie możliwości inwestycyjnych dla sektora okołoturystycznego na obszarach pogranicza, usprawnienie dostępu turystów do oferty turystycznej.

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości wykorzystania atrakcyjności turystycznej i gospodarczej pogranicza polsko-ukraińskiego dzięki stworzonej współpracy pomiędzy Regionalną Izbą Gospodarczą w Przemyślu, a Towarzystwem „Jurij Drohobycz” z Drohobycza. Współpraca instytucji gospodarczych poprzez utworzenie biur projektowych po obu stronach granic, pozwoli na wspólne określenie pól rozwojowych, analizę, integrację potencjałów instytucjonalnych w zakresie rozwoju gospodarczego. Projekt skierowany jest do polskich i ukraińskich przedsiębiorców branży okołoturystycznej , dla których przygotowane zostały możliwości skorzystania z warsztatów oraz zaprezentowania swojej działalności na stronie projektu. Przyczyni się to do ich rozwoju i tym samym do aktywizacji gospodarczej terenów przygranicznych. Projekt ma na celu zwiększenie możliwości wykorzystania przez branżę okołoturystyczną, atrakcyjności gospodarczej pogranicza polsko-ukraińskiego dzięki stworzonemu przez partnerów wirtualnemu spacerowi po fortyfikacjach, umocnieniach, liniach obronnych i zabytkach z czasów I wojny światowej. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa funkcjonowania otoczenia biznesu MSP sektora okołoturystycznego obszarów pogranicza, zapewniona dzięki systemowi warsztatów (60 uczestników Beneficjent i 60 uczestników Partner). Dzięki wydaniu czterojęzycznego portalu projektu i spacerowi wirtualnemu oraz działaniom informacyjno-promocyjnym (ogłoszenia, ulotki, plakaty, konferencje), podkreślony zostanie efekt transgraniczny projektu. Dzięki porozumieniu partnerów zawartemu na zakończenie projektu, możliwy będzie długoterminowy pomiar wpływu rozwoju inwestycyjnego na sektor okołoturystyczny w regionie przygranicznym. Wynikiem oddziaływania powyższych działań będzie wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego dzięki wiedzy udostępnionej szerokiej grupie społeczeństwa na temat chronionych zabytków architektury obronnej i ofert turystycznych pogranicza, a także rozwój instytucji partnerskich na podstawie nabytego doświadczenia w realizacji wspólnego projektu.

 

Personel projektu:
Mariusz Iwaniszyn - Kierownik Projektu
Ewa Koperska - Koordynator ds. organizacji
Małgorzata Wawczak-Thier - Specjalista ds. finansowych

    PLIKI DO POBRANIA
  • icopobierz | Mikroprojekt Plakat A3 (24MB)
  • icopobierz | Mikroprojekt Ulotka A5 str. 1 (7MB)
  • icopobierz | Mikroprojekt Ulotka A5 str. 2 (4MB)
  • icopobierz | Mikroprojekt Roll-up (58MB)