Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu

 

Osiągnięcia

1. Sukcesy
Projekty zrealizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Przemyślu:

 

 1. „Zwiększenie przestrzenne obszarów działania RIG Przemyśl” w ramach Programu SSG Dotacji dla Organizacji Wspierania Biznesu Phare 2000 (15.06.2004 - 31.08.2004). Celem głównym projektu było wzmocnienie instytucjonalne Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu poprzez utworzenie 3 ośrodków terenowych RIG w gminach powiatu przemyskiego, wprowadzenie nowego zakresu usług i sposobów wspierania przedsiębiorczości, podniesienie jakości i rozszerzenie wachlarza świadczonych przez RIG usług oraz przygotowanie organizacji do przyszłej certyfikacji Krajowego Systemu Usług na działalność szkoleniową i doradczą. W ramach projektu przeszkolono 15 osób. Kwota dotacji: 25.597,55 Euro.

   

 2. „Transgraniczne Forum Gospodarcze” w ramach Narodowego Programu dla Polski Phare 2002 Fundusz Małych Projektów. Partner zagraniczny: Związek Pracodawców w Brodach na Ukrainie (01.12.2004 - 31.08.2005). Celem projektu było stworzenie stałej płaszczyzny współpracy podmiotów gospodarczych oraz organizacji okołobiznesowych z Polski i Ukrainy, z terenu przygranicznego objętego zasięgiem przez Euroregion Karpacki. Dzięki działaniom projektu nastąpił wzrost kontaktów gospodarczych między polskimi i ukraińskimi firmami, poparty kontraktami handlowymi. Realizacja projektu opierała się na ścisłej współpracy z partnerem z Ukrainy – Regionalną Organizacją Pracodawców w Brodach na Ukrainie. Kwota dotacji: 46.864,23 Euro.

   

 3. Projekt finansowany przez Fundację Stefana Batorego pt. „Podniesienie standardów funkcjonowania RIG w Przemyślu” (01.12.2005-31.05-2006). Regionalna Izba Gospodarcza dzięki dotacji ze środków Fundacji Stefana Batorego wyremontowała pomieszczenia biurowe siedziby Izby. Wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozwoliło na wyższą jakość świadczonych usług oraz poprawiło wizerunek Izby. Zakupiono także wyposażenie biurowe umożliwiające kompleksową realizacje celów statutowych RIG. Kwota dotacji: 20.104,62 PLN.

   

 4. „Transgraniczne Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Przemyślu” - Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska/Białoruś/Ukraina (01.01.2007 -30.09.2007). Partner zagraniczny: Towarzystwo „Jurij Drohobycz” z Drohobycza na Ukrainie. Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Przemyślu zostało utworzone w celu rozwijania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą. W ramach naszej inicjatywy powstała polsko-ukraińska baza informacyjna zawierająca dane gospodarcze firm z Polski i Ukrainy współpracujących przy projekcie. Projekt skierowany był w szczególności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Kwota dotacji: EFRR 94180,62 PLN oraz z budżetu państwa 12557,42 PLN.

   

 5. „KIGNET- Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą w ramach poddziałania 1.1.2 SPO WKP. Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu przystąpiła do Podsieci „Przedsiębiorczość” (10.01.2007-30.09.2007r). KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw to projekt, w ramach którego tworzone są nowe wysokiej jakości usługi dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność sieci była oparta na instytucjach wspierania przedsiębiorczości - głównie izbach gospodarczych. Kwota dotacji: 44.380,64 PLN.

   

 6. „Pozarolnicza Przedsiębiorczość” projekt promocyjno - informacyjny dotyczący Funduszy Europejskich dla rolników i ich domowników , termin: 01.02.2008- 30.09.2008).Celem projektu było zmniejszanie ukrytego bezrobocia w rolnictwie i pokazanie osobom, chcącym odejść z rolnictwa, innych możliwości zarobkowania - głównie przez prowadzenie własnej działalności gospodarczej ze wsparciem pochodzącym ze środków Unii Europejskiej. Tematyka projektu skierowana była głównie do osób prowadzących gospodarstwa rolne i domowników, chcących rozpocząć lub rozwinąć własną działalność gospodarczą w sektorze pozarolniczym, korzystając z Funduszy Pomocowych w latach 2007-2013. Projekt „Pozarolnicza Przedsiębiorczość” był ogólnopolską kampanią promocyjno-informacyjną. Kwota dotacji 250 714,12 PLN, wkład własny 62 858 PLN wraz z wolontariatem.

   

 7. „Podniesie standardów zarządzania i funkcjonowania Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu” termin: 01.07.2009 – 31.12.2009 r. Celem głównym projektu było zwiększenie możliwości rozwojowych Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: 2009 i potwierdzenie tego certyfikatem ISO. Dzięki cyklowi szkoleń (na Pełnomocnika ds. SJ, na Auditora Wewnętrznego, na Menagera Jakości, warsztatom doskonalącym dla Auditorów Wewnętrznych) i konsultacjom zewnętrznym, integralnie związanych i dopasowanych tematycznie z wdrożeniem SZJ, pracownicy organizacji nabyli wiedzę i uprawnienia, służące do utrzymywania wysokiego poziomu funkcjonowania instytucji w SZJ. W dniach 21 i 22 grudnia 2009 r. odbył się audit certyfikacyjny przeprowadzony przez firmę ZETOM-CERT Sp. z o.o. w Warszawie, który potwierdził uzyskanie przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Przemyślu certyfikatu ISO 9001:2009. W ramach wdrożonego i certyfikowanego SZJ Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu do VI 2012r. świadczyła następujące usługi: pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, informacyjne, doradcze, szkoleniowe, promocja regionu. Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"

   

 8. „Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2”, termin: 01.03.2011- 30.04.2012r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji 165 dorosłych osób pracujących i zamieszkujących województwo podkarpackie w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2. Szkolenia prowadzone były przez firmę szkoleniową akredytowaną przez APMG. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 733 348,13 PLN, w tym wkład własny 48 359,00 PLN.

   

 9. „Skuteczne zarządzanie projektami na Podkarpaciu”, termin: 01.09.2012- 30.06.2014r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Partner: Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość projektu: 1.374.559,30 PLN.Otwarty projekt szkoleniowy, zakładający przeszkolenie grupy 590 uczestników. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 260 osób (w tym 130 kobiet i 130 mężczyzn) z terenu województwa podkarpackiego w zakresie zarządzania projektami, ryzykiem i zmianą:
  • 19 szkoleń z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 na poziomie Foundation, zakończonych egzaminem certyfikującym,
  • 7 szkoleń z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 na poziomie Practitioner, zakończonych egzaminem certyfikującym,
  • 6 szkolenia z metodyki zarzadzania ryzykiem M_o_R, zakończone egzaminem certyfikującym,
  • 2 szkolenia z metodyki zarządzania programami MSP, zakończone egzaminem certyfikującym,
  • 2 szkolenia z modelu P3O - biur portfeli, programów i projektów, zakończone egzaminem certyfikującym,
  • 4 szkolenia z Zarządzania zmianą (Change Management), zakończone egzaminem certyfikującym.

   

 10. „Nabycie dobrych praktyk szwajcarskiej organizacji biznesowej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Przemyślu” w ramach Funduszu Study Tour Szwajcarsko – Polski Program Współpracy Projekt pn. “Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” Działanie 5 Fundusze Grantowe. Termin: 01.04.2013- 30.09.2013. Kwota dofinansowania: 36830,68 Pln. Celem projektu był transfer wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie metod, narzędzi i warunków wdrażania instytucjonalnych rozwiązań szwajcarskich organizacji biznesowych. Przełoży się to na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym projektem pod kątem implementowania dobrych praktyk w Polsce. Wizyta studyjna przyczyniła się do nawiązania i wzmocnienia międzynarodowego partnerstwa pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu z Polski i Szwajcarii.

   

 11. „Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego” w ramach PO KL. Termin: 01.04.2013- 31.12.2014. Obszar wsparcia Regionalnego Ośrodka EFS w Przemyślu: Miasto Przemyśl oraz powiaty:przemyski, przeworski, jarosławski, lubaczowski.Priorytetową grupę klientów Regionalnych Ośrodków EFS stanowią: organizacje pozarządowe, szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne w tym przedszkolne lub organy prowadzące, wszystkie podmioty będące projektodawcami do EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców. Regionalne Ośrodki EFS świadczą dla swoich klientów następujące usługi:
  1. Zachęcanie potencjalnych projektodawców do aplikowania o środki z EFS. Zidentyfikowanie potrzeb klienta Regionalnego Ośrodka EFS oraz udzielenie podstawowej informacji nt. funduszu.
  2. Usługa informacyjna nt. możliwości udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.
  3. Konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS.
  4. Pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS oraz przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.
  5. Pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS.
  6. Animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw.

   

 12. Mikroprojekt pn. "Rozwój firm sektora okołoturystycznego regionu pogranicza polsko-ukraińskiego na bazie architektury obronnej z I wojny światowej" - okres realizacji 01.06.2014- 30.11.2014. Wartość projektu: 50.000 EUR. Mikroprojekt realizowany jest w ramach projektu parasolowego Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska pt „Promocja wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy – «Twierdzy Przemyśl” o nr IPBU.03.02.00-76-826/12-00 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.Partner Wiodący: Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu, Partner: Towarzystwo „Jurij Drohobycz” w Drohobyczu. Celem ogólnym projektu jest rozwój gospodarczy i turystyczny obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego. Projekt ma na celu zwiększenie możliwości wykorzystania atrakcyjności turystycznej i gospodarczej pogranicza polsko-ukraińskiego dzięki stworzonej współpracy pomiędzy Regionalną Izba Gospodarczą w Przemyślu, a Towarzystwem „Jurij Drohobycz” z Drohobycza. Współpraca instytucji gospodarczych poprzez utworzenie biur projektowych po obu stronach granic, pozwoli na wspólne określenie pól rozwojowych, analizę, integrację potencjałów instytucjonalnych w zakresie rozwoju gospodarczego. Projekt skierowany jest do polskich i ukraińskich przedsiębiorców branży okołoturystycznej , dla których przygotowane zostały możliwości skorzystania z warsztatów oraz zaprezentowania swojej działalności na stronie projektu. Przyczyni się to do ich rozwoju i tym samym do aktywizacji gospodarczej terenów przygranicznych. Projekt ma na celu zwiększenie możliwości wykorzystania przez branżę okołoturystyczną, atrakcyjności gospodarczej pogranicza polsko-ukraińskiego dzięki stworzonemu przez partnerów wirtualnemu spacerowi po fortyfikacjach, umocnieniach, liniach obronnych i zabytkach z czasów I wojny światowej.