Konferencja podsumowująca realizację mikroprojektu

W Krasiczynie k/Przemyśla w dniu 22 listopada odbyła się konferencja podsumowująca realizację mikroprojektu „Rozwój firm sektora okołoturystycznego regionu pogranicza polsko-ukraińskiego na bazie architektury obronnej z I wojny światowej”. Mikroprojekt ten został zrealizowany w ramach projektu parasolowego „Promocja wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy – Twierdzy Przemyśl”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Lider Projektu Parasolowego – Stowarzyszenie „Euroregion Karpacki” – Polska, Partner Wiodący Mikroprojektu – Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu, Partner Mikroprojektu – Stowarzyszenie „Jurij Drohobycz”

Stronę polską reprezentowali przedstawiciele władz, samorządów, urzędów, przedsiębiorcy. Stronę ukraińską reprezentowali przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, sanatoriów i biur podróży, oraz przewoźnicy, producenci i dziennikarze.

Konferencja podsumowująca realizację mikroprojektu rozpoczęła się od minuty ciszy w imię pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932-1933, ofiar represji politycznych oraz poległych w bieżącym roku.

Gości konferencji powitał Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu Roman Stępka, który przedstawił gości zaproszonych. Spośród uczestników konferencji gości powitali i głos zabrali: Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Starosta przemyski Jan Pączek, Przewodniczący lokalnych struktur PO w Przemyślu Wojciech Błachowicz.

Kierownik projektu Mariusz Iwaniszyn przedstawił uczestnikom efekty pracy wykonanej w czasie trwania projektu - od 01.06.2014r.: m.in. o konferencji inauguracyjnej projekt w Truskawcu 4 lipca 2014 r., portalu z wirtualnym spacerem po Twierdzy Przemyśl, serii publikacji w prasie i radio, serii warsztatów po stronie polskiej i ukraińskiej, stworzonym katalogu przedsiębiorstw branży turystycznej i okołoturystycznej, istniejących biurach projektu w Przemyślu i Drohobyczu i o celach konferencji zamykającej projekt. Konferencja to wynik zaangażowania wielu ludzi po stronie polskiej i ukraińskiej oraz troski o dobre wyniki współpracy. Projektem zainteresowały się mass-media, sanatoria, samorządy, biura podróży.

Ciekawym akcentem była demonstracja portalu mikroprojektu www.pogranicze.turystyka.pl przez wykonawcę strony, firmę Cybernet Webfabryka.

Dla uczestników konferencji organizatorzy przygotowali również ciekawe i dające możliwość dalszego rozwoju wykłady.

Dr Adam Tittinger opowiedział o inicjatywach klastrowych, które są szansą wzrostu konkurencyjności firm okołoturystycznych.

Wielkie zainteresowanie wywołał odczyt dra Krzysztofa Szpary na temat „Innowacyjność i jakość drogą do doskonałości w turystyce”. Prodziekan kierunku Turystyka i Rekreacja Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na żywych przykładach pokazał jak i czym można zainteresować turystę. Ostatnim wykładem na konferencji był wykład Prezesa Zarządu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Piotra Słabego pt. „Bezzwrotne i zwrotne instrumenty wspierania przedsiębiorstw i kandydatów na przdsiębiorców w okresie programowania 2014-2020 Unii Europejskiej”. Bardzo dokładna analiza możliwości skorzystania z funduszy UE poprzez uczestnictwo w różnych programach i zmiany w przepisach na uzyskanie środków finansowych dotyczyła nie tylko spraw wyłącznie polskich, ale i współpracy z partnerami na Ukrainie i na Białorusi.

Ważnym punktem konferencji podsumowującej realizację mikroprojektu „Rozwój firm sektora okołoturystycznego regionu pogranicza polsko-ukraińskiego na bazie architektury obronnej z I wojny światowej” było podpisanie Listu Intencyjnego przez Prezesa Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu Romana Stępki i Wiceprezesa Mariusza Iwaniszyna oraz zwierzchnika Stowarzyszenia „Jurij Drohobycz” Myrona Szewciwa w sprawie uruchomienia inicjatywy na rzecz powołania i rozwoju polsko-ukraińskiego turystycznego klastra transgranicznego. Jest to wspólny pomysł partnerów wynikający z realizacji mikroprojektu. Uruchomienie inicjatywy klastra turystycznego dla firm branży turystycznej i okołoturystycznej z regionu Miasta Przemyśla i Drohobycza na Ukrainie ma służyć przede wszystkim podniesieniu konkurencyjności i innowacyjności sektora turystyki oraz stworzeniu sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności biznesowej, a w rezultacie do stymulowania wzrostu społeczno-gospodarczego na terenie województwa podkarpackiego w Polsce oraz obwodu lwowskiego na Ukrainie. Inicjatywa ma tworzyć platformę nawiązywania współpracy i koordynacji działań, które będą służyć rozwojowi firm i instytucji turystycznych i okołoturystycznych na terenach pogranicza polsko-ukraińskiego, powiązanych w jakikolwiek sposób z szeroko rozumianą branżą turystyczną.

Popołudniu odbyły się panele dyskusyjne prowadzone przez prelegentów, na których uczestnicy konferencji mieli możliwość podzielenia się opiniami na tematy omawiane w pierwszej połowie dnia.

Współpraca Przemyśla i Drohobycza jako regionów przygranicznych Polski i Ukrainy oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu oraz Towarzystwa Jurij Drohobycz z Drohobycza nie zakończy się wraz

z zakończeniem tego projektu, będzie ona trwała i rozwijała się nadal, dlatego, że razem możemy uzyskać i zrobić więcej niż każdy sam dla siebie – powiedział na pożegnanie kierownik projektu Mariusz Iwaniszyn.